Que é?

AlgoEntreNós é un programa educativo de prevención da violencia machista no contexto das relacións afectivas heterosexuais de adolescentes que aposta polo botrato como alternativa para que a rapazada constrúa relacións libres de violencias machistas.

Trátase dun programa que se desenvolve mediante unha plataforma interactiva con recursos e materiais a través dos cales o profesorado de secundaria dinamiza e acompaña ao seu alumnado para que podan superar cinco retos.

O programa está centrado no contexto das relacións afectivas cisheterosexuais de adolescentes. Así, aínda que o certo é que nos gustaría non centrarnos só nas relacións cisheterosexuais, con todo, e non querendo que sexa unha escusa, faise complicado abarcar todo o abano das parellas existentes e as posibles formas de violencia que poidan existir en cada unha delas.

Para que?

O obxectivo deste programa é dobre.

  • Por unha banda, dotar o profesorado de recursos e materiais centrados na prevención da violencia machista no contexto das relacións afectivas heterosexuais.
  • Por outra, lograr que o alumnado reflexione sobre o botrato como alternativa para ter relacións libres de violencia machista.

A nosa intención é a de achegarnos a algunhas realidades emerxentes en idades comprendidas entre os 12 e 14 anos, principalmente, e achegarnos tamén aos paradigmas amorosos que teñen que ver coa violencia cara ás mozas máis novas.

E para que non

Ao igual que sinalamos os obxectivos do programa, cremos necesario destacar tamén cales non son os obxectivos do programa. Desta maneira, entre os obxectivos non está o de xeralizar as relacións de parella na adolescencia, nin moito menos alarmar sobre a existencia de violencia machista nelas. Así mesmo, tampouco pretendemos definir a adolescencia, nin establecer unha teoría rigorosa das relacións afectivas e amorosas, nin xeralizar as situacións que vive a rapazada nas súas relacións, nin contribuír ao mantemento da heteronormatividade.

Para quen?

AlgoEntreNós está deseñado para o profesorado, para que este poda traballar a temática proposta co seu alumnado de entre 12 e 14 anos na aula.

Nesta franxa de idade comezan a desenvolverse os primeiros noivados ou namoramentos, por iso podemos traballar de forma máis directa na prevención e a transformación cara a relacións de parella máis igualitarias desde o seu inicio. Desta maneira, a fronteira da intervención que imos expor sitúase no 1º ciclo da ESO.

O alumnado precisa dun bo acompañamento para poder desenvolver o programa e superar todos os retos que se presentan. Por iso, o traballo do profesorado en canto á xestión do tempo e do grupo será imprescindible.

Como?

Propoñeráselles aos grupos-clase participantes unha viaxe que se dividirá en cinco etapas a desenvolver tanto na plataforma web do programa como na aula. En cada unha delas o grupo deberá superar un reto que lle propoñemos. Para facelo, a nosa proposta ten a súa base nas dinámicas de grupo que lles axudarán a repensar vivencias persoais e reflexionar sobre as relacións afectivas. Así, o traballo de acompañamento e dinamización do profesorado é fundamental.

O programa pode completarse en 5 sesións de aula, unha para cada reto. Porén, o número de sesións pode ampliarse en función de como sexa o grupo, como sexan as dinámicas que se produzan na aula, o tempo que se queira dedicar a abordar os diferentes temas e situacións que xurdan, etc. Recomendamos que a realización do programa non se exceda máis alá de 1 trimestre.

Para poder desenvolver as cinco etapas e guiar ao grupo-clase a través delas, o profesorado contará con material de apoio e será acompañado en todo o proceso por un equipo profesional.